Zapisy online

VI Półmaraton Chmielakowy o Puchar Burmistrza Krasnegostawu

2017-08-19 Krasnystaw

Maksymalna ilość miejsc startowych 700. Do tej pory zapisało się 441 zawodników., 73 kobiet , 368 mężczyzn,

Opcje:

*1) Rozmiar koszulki
*2) Klasyfikacje dodatkowe

Szczegóły dotyczące przynależności do danej klasyfikacji reguluje regulamin V Półmaratonu Chmielakowego.

Opis: N - Nauczyciele, S - Samorządowcy, SM - Służby mundurowe

Zawodnik może być przypisany TYLKO do jednej klasyfikacji dodatkowej z wyjątkiem; SŁUŻBY WIĘZIENNEJ 

*3) Klasyfiakcja Służb Więziennictwa

Zawodnik może być przypisany TYLKO do jednej klasyfikacji dodatkowej z wyjątkiem; SŁUŻBY WIĘZIENNEJ 

*4) Mieszkaniec Powiatu Krasnostawskiego

Należy udokumentować zamieszkanie na terenie powiatu w trakcie weryfikacji w Biurze Zawodów

*5) Nocleg - VI Półmaraton Chmielakowy
*6) Oświadczenie - Półmaraton Chmielakowy

Oświadczam, ze jestem zdolny do udziału w: Półmaratonie , nie są mi znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające mnie z udziału w Biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność. Oświadczam, że zapoznałem /-am/ się z regulaminem Biegu, w pełni akceptuję jego warunki i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania. Podane dane są prawdziwe. Zrzekam się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z Biegiem. Zobowiązuję się wobec organizatora, nie występować teraz i w przyszłości z żadnymi roszczeniami, które mogą wyniknąć w związku z moim startem w Biegu.

KONTAKT - OBSŁUGA TECHNICZNA
 kontakt@inessport.pl
 570 783 336

KONTAKT - OBSŁUGA PŁATNOŚCI
 platnosci@inessport.pl

Biuro czynne jest w godzinach 9:00 - 16:30