Zapisy online

Formularz zgłoszenia

61. Biegi Ulicami Sieradza

2021-09-05 Sieradz

Maksymalna ilość miejsc startowych 250. Do tej pory zapisało się 142 zawodników (39 kobiet , 103 mężczyzn) w tym 115 z opłaconym wpisowym.

Opcje:

*1) Kategoria osób niepełnosprawnych
*2) Oświadczenie - Biegi Ulicami Sieradza

Zgłaszając się na Biegi Ulicami Sieradza w dniu 05.09.2021 r. niniejszym oświadczam iż:
• Stan mojego zdrowia w pełni pozwala na wzięcie udziału w zawodach. • Nie mam podwyższonej temperatury, objawów duszności, kaszlu, nie przebywam na kwarantannie, moi współlokatorzy nie przebywają na kwarantannie, nie wróciłem/-łam w ciągu 14 dni z regionów transmisji koronawirusa. • Podczas zawodów zobowiązuję się stosować do wszelkich poleceń oraz instrukcji otrzymanych od organizatorów i ich przedstawicieli, w tym wolontariuszy, a także służb medycznych i ratowniczych. • Zobowiązuje się monitorować swój stan zdrowia przez cały czas trwania zawodów i wszelkie nieprawidłowości natychmiast zgłaszać do organizatora/służb medycznych. • Jestem osobą pełnoletnią i mam pełną zdolność do czynności prawnych. Nie znajduję się w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków (np. leków, środków psychotropowych, stymulujących), które mogą w jakikolwiek sposób wyłączać lub ograniczać moją sprawność psychomotoryczną i zdolność podejmowania decyzji. • zapoznałem/am się z regulaminem wydarzenia oraz akceptuję i zobowiązuję się do postępowania zgodnego z regulaminem, postanowieniami organizatorów, przepisami prawa i warunkami zabezpieczenia imprezy. • Oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala na udział w zawodach i startuję w nich na własną odpowiedzialność i ryzyko. • Oświadczam, iż ja i moja rodzina/opiekunowie prawni nie będziemy rościli żadnych pretensji do organizatora z tytułu odniesionych kontuzji, utraty zdrowia lub życia. • Świadomy/-ma odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń stwierdzam, że moje predyspozycje fizyczne pozwalają mi na pokonanie zakładanego dystansu. • Oświadczam iż nie jestem pod wpływem alkoholu, narkotyków i substancji psychotropowych oraz nie cierpię na żadne choroby mogące mieć istotny wpływ na przebieg zawodów. • Podane przeze mnie dane i oświadczenia są w pełni zgodne z prawdą. Żadna informacja na temat mojego stanu zdrowia, istotna z punktu widzenia mojego bezpieczeństwa podczas biegu, nie została przeze mnie pominięta ani zatajona. • Przyjmuję do wiadomości, że należy bezwzględnie przestrzegać zarządzeń organizatora, służb porządkowych, medycznych, wolontariuszy oraz warunków regulaminu. • Zobowiązuję się do bezwzględnego przepuszczenia służb ratunkowych i porządkowych. • Oświadczam, że posiadam osobiste lub grupowe ubezpieczenie NNW. • uwzględniając przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Biegu Ulicami Sieradza, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także aby wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję, portale internetowe a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów. • Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, klub, kat. wiekowa, kategorie dodatkowe, wynik netto i brutto, numer startowy, płeć) na ogólnodostępnej liście startowej i liście z wynikami. • Zostałem poinformowany o braku depozytu i nie odpowiadaniu przez organizatora za rzeczy zgubione na terenie zawodów. • Startuję w zawodach na własną odpowiedzialność i ponoszę osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób. • Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z klauzula informacyjną RODO na stronie www.rajsportactive.pl/zapisy • Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle niniejszego oświadczenia, w wyniku lub w związku z moim uczestnictwem w zawodach będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwości miejscowej Rajsport Active.

Podsumowanie

KONTAKT - OBSŁUGA PŁATNOŚCI
 platnosci@inessport.pl

KONTAKT - OBSŁUGA TECHNICZNA
 kontakt@inessport.pl
 570 783 336

Biuro czynne:
poniedziałek-piątek: 9:00 - 16:30
sobota-niedziela: nieczynne

Pomiar czasu w Łodzi - od tego zaczynaliśmy, teraz swoje usługi świadczymy na terenie całej Polski. Jeśli szukasz firmy, która profesjonalnie przeprowadzi pomiar czasu na zawodach sportowych, serdecznie zapraszamy do kontaktu!