Polityka informacyjna

Celem niniejszej informacji o polityce ochrony prywatności jest wyjaśnienie, w jaki sposób i do jakich celów wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji.

1. Który podmiot prawny będzie wykorzystywał Pana/Pani dane osobowe?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest inesSport Agnieszka Wolska – Sobecka z siedzibą w Gałkowie Małym (95-041) przy ul. Zacisze 22 (zwanym dalej „inesSport”) .

2. W jaki sposób będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe?

inesSport będzie wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe w celu:

 • organizacji, przeprowadzenia i promocji imprez sportowych, których jesteśmy Organizatorem oraz w celu promocji tych imprez w latach następnych,

 • umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z serwisów (zapisy.inessport, biegampolodzi.pl), w szczególności dokonywania zgłoszeń i płatności za imprezy, prowadzenie bloga na stronie serwisu,

 • zapewnienie obsługi usług płatniczych,

 • zakładania i zarządzania Pani/Pana kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Pani/Pana konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych,

 • opracowywania i publikowania wyników imprez sportowych, których sami jesteśmy Organizatorami, bądź tam, gdzie świadczymy usługę pomiaru czasu innym Organizatorom,

 • obsługi zgłoszeń, które do nas są kierowane (np. przez formularz kontaktowy, maila, telefon kontaktowy),

 • kontaktowania się z Panią/Panem za pomocą podanego przez Panią/Pana maila bądź numeru telefonu, m. in. w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu inesSport, którym jest:

 • kontaktowanie się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Pani/Pana zgodą - przez e-mail oraz telefon,

 • obsługa Pani/Pana próśb, przekazywanych przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy,

 • prowadzenie analiz statystycznych,

 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy dane osobowe w celu:

 • prowadzenie wobec Pani/Pana działań marketingowych,

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych,

 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których może wziąć udział użytkownik serwisu.

Podstawę prawną do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez inesSport stanowi Pani/Pana zgoda wyrażona poprzez założenie konta na stronie serwisu lub umowa zawarta z Panią/Panem.

3. Jakie dane osobowe będziemy wykorzystywać?

Przetwarzane będą wyłącznie dane osobowe, które są niezbędne do powyższych celów. inesSport będzie przetwarzać w szczególności:

 • Imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło – obowiązkowo;

 • Numer telefonu, klub – opcjonalnie.

 • Inne dane potrzebne do tego, byśmy mogli realizować świadczone usługi np. przynależność zawodową, rozmiar odzieży itp..

Otrzymaliśmy dotyczące Pana/Pani dane osobowe od Pani/Pana podczas zakładania konta na stronie serwisu lub podczas zawarcia umowy, a także później, w związku z Pani/Pana udziałem w organizowanych bądź obsługiwanych przez nas imprezach.

4. Jakimi środkami będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe?

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane za pośrednictwem informatycznych systemów operacyjnych oraz formularzy papierowych.

5. Komu będziemy udostępniać Pana/Pani dane osobowe?

Możemy udostępniać Pana/Pani dane osobowe innym podmiotom:

 • podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wspomagają obsługę użytkowników serwisów, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych,

 • osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

 • podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności przetwarzania danych,

 • innym podmiotom współpracującym z Administratorem np. ubezpieczycielom, księgowym, prawnikom, programistom, Organom Administracji Państwowej i Samorządowej

 • możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami

6. Dlaczego wymagane jest przekazanie Pana/Pani danych osobowych?

Przekazanie Pana/Pani danych jest wymagane ze względu na charakter świadczonych przez nas usług. Podanie danych jest dobrowolne. Jeśli jednak z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan swoich danych osobowych, niestety nie będzie możliwe założenie konta w naszych serwisach, a w konsekwencji nie będzie można korzystać ze świadczonych przez nas usług m.in. dokonywać zgłoszeń internetowych na imprezy sportowe, prowadzić bloga na stronie serwisu.

7. Jakie prawa przysługują Panu/Pani w związku z własnymi danymi osobowymi?

W odniesieniu do własnych danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 1. Dostęp – może Pan/Pani zażądać udzielenia nieodpłatnego dostępu do własnych danych,

 2. Sprostowanie – może Pan/Pani wystąpić do inesSport o skorygowanie nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych,

 3. Usunięcie – może Pan/Pani wystąpić do inesSport o usunięcie danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

  • Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

  • Wycofał(-a) Pan/Pani zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

  • Wnosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnosi Pani/Pani sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego;

  • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

  • Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega inesSport;

  • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

 4. Ograniczenie przetwarzania – może Pan/Pani wystąpić do inesSport o ograniczenie sposobu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

  • Kwestionuje Pan/Pani prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający inesSport sprawdzić prawidłowość tych danych; Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pan/Pani sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

  • inesSport nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Panu/Pani do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  • Wniósł/wniosła Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania w związku z prawem do sprzeciwu i zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie inesSport są nadrzędne wobec podstaw Pana/Pani sprzeciwu.

 5. Przenoszenie danych – może Pan/Pani wystąpić do inesSport o przekazanie dostarczonych nam danych do innej organizacji lub wystąpić o dostarczenie swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

 6. Wycofanie zgody – może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. InesSport będzie przetwarzać dane osobowe dopóki nie wycofa Pani/Pan zgody.

 7. Sprzeciw – może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez inesSport Pana/Pani danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub w innej sytuacji przewidzianej w przepisach prawa poprzez powiadomienie Inspektora Ochrony Danych o Pana/Pani zastrzeżeniach. Otrzymany sprzeciw będziemy realizować tak szybko, jak to będzie technicznie możliwe.

8. W jaki sposób można wnieść skargę?

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego pod adresem https://www.giodo.gov.pl.

9. Jak długo będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe?

Będziemy przechowywać Pana/Pani dane przez okres niezbędny do celów, o których mowa powyżej, a także po ich zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem usługi,

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

 • statystycznych i archiwizacyjnych w tym publikacji wyników imprez sportowych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane w następujących wersjach:

- w wersji drukowanej (podpisane formularze zgłoszeniowe na imprezach sportowych):

 • maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zawodów;

 • minimalnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawodów.

- w wersji elektronicznej:

 • maksymalnie przez okres 15 lat od dnia zakończenia wykonania usługi.

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe dla celów marketingowych przez okres świadczenia usługi lub do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których może Pani/Pan wziąć udział – będziemy przetwarzać dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym inesSport zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

10. Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

11. Czy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez inesSport polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

12. Nasz inspektor ochrony danych

W przypadku jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z wyznaczonym przez inesSport Inspektorem Ochrony Danych.

Adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, 95 – 041 Gałków Mały, ul. Zacisze 22

e-mail: iod@inessport.pl

KONTAKT - OBSŁUGA PŁATNOŚCI
 platnosci@inessport.pl

KONTAKT - OBSŁUGA TECHNICZNA
 kontakt@inessport.pl
 570 783 336

Biuro czynne:
poniedziałek-piątek: 9:00 - 16:30
sobota-niedziela: nieczynne

Pomiar czasu w Łodzi - od tego zaczynaliśmy, teraz swoje usługi świadczymy na terenie całej Polski. Jeśli szukasz firmy, która profesjonalnie przeprowadzi pomiar czasu na zawodach sportowych, serdecznie zapraszamy do kontaktu!